Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej „Arte Vitae. Moc zaangażowanego działania” będącej częścią badań do projektu naukowego pt. „Efektywność treningu opartego na terapii akceptacji i zaangażowania w grupie osób starszych” w ramach pracy doktorskiej. 

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca – Agnieszka Chojak, Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Aplikacja – dystrybuowana przez lub za zgodą Dostawcy aplikacja „Arte Vitae. Moc zaangażowanego działania” przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych, umożliwiająca dostęp do Treści.

Treść – pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Dostawcę w ramach aplikacji „Arte Vitae. Moc zaangażowanego działania” w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Aplikacji, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Treści, dostarczaniu informacji lub inne.

Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.

Użytkownik – każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym.

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. 
 5. Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym spełniającym następujące wymagane techniczne: system operacyjny Android w wersji min. 4.3 lub iOS w wersji min. 9.0.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
 7. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Treści znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.

 

 

III. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Dostawcy.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Dostawca udziela Użytkownikowi zgody na korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
 4. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 5. Zasady udostępniania Treści
 6. Informacje ogólne
 7. Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Treści ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji Treści w części lub w całości.
 9. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Uczestnik projektu zapozna się z treścią otrzymanej Polityki prywatności, a po jej akceptacji wypełni metryczkę (kryterium włączające: wiek powyżej 60 lat, brak uczestniczenia w różnych formach psychoterapii w ciągu minionego roku) oraz będzie miał możliwość wyrażenia świadomej zgody na udział w badaniu poprzez przycisk „Akceptuj”. Następnie wypełni kwestionariusze i przejdzie do programu treningowego. Na każdy dzień treningowy programu są przewidziane ćwiczenia do samodzielnego wykonania online  z wykorzystaniem aplikacji mobilnej (12 sesji po około 30-45 minut).  W programie zostanie zastosowana blokada uniemożliwiająca wcześniejsze wykonanie zadań z kolejnych dni trwania treningu (48h). Po zakończeniu treningu Uczestnik projektu zostanie przekierowany do wypełnienia kwestionariuszy po raz drugi. 

5.Dane przechowywane będą w sposób anonimowy. Użytkownik uruchamiając aplikację otrzyma unikalny wirtualny klucz szyfrujący, służący do zapisywania danych przekazanych podczas użytkowania programu. Dane będą znajdować się na serwerze i będą przechowywane w sposób anonimowy pod alfanumerycznym unikatowym identyfikatorem zwanym UDID. Identyfikator powiązany będzie z użytkownikiem poprzez wirtualny klucz. Użytkownik w momencie, gdy pierwszy raz otworzy aplikacje otrzymuje klucz, który będzie służył do anonimowego przekazywania danych pochodzących z badania. Klucz ten zostanie zaprezentowany użytkownikowi na samym początku po akceptacji regulaminu badania. Użytkownik zostanie poinformowany, że klucz ten zostanie zapisany na urządzeniu i powinien być dodatkowo zarchiwizowany przez użytkownika, gdyż w wypadku usunięcia aplikacji lokalnie zapisany klucz również jest utracony. Klucz będzie pokazany jedynie raz i w postaci zaszyfrowanej zachowany na urządzeniu. Wszystkie dane przekazywane do bazy danych przez interfejs API będą podpisywane danym kluczem.

 

 1. Wszystkie treści znajdujące się w Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane lub traktowane jak porada, konsultacja lub terapia. Wszelkie informacje uzyskane poprzez Użytkownika nie są jakąkolwiek formą świadczenia zdrowotnego i nie zastępują wsparcia terapeutycznego. 
 2. Wymagania techniczne
 3. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Treści musi posiadać Urządzenie Mobilne z zainstalowaną Aplikacją zgodnie z częścią II, punkt 4 i 5 niniejszego Regulaminu.
 4. W celu prawidłowego uruchomienia prezentacji Treści w ramach Aplikacji, wymagane jest:
 5. połączenie bezprzewodowe z siecią Internet;
 6. brak aktywnych blokad typu firewall do routera brzegowego dostawcy usług internetowych Użytkownika, uniemożliwiających nawiązywanie połączenia lub ingerujących w nawiązane połączenie w protokołach wykorzystywanych w związku z prezentacją treści;
 7. połączenie z Internetem jest wymagane, aby pobrać nowe treści. Dla treści już pobranych nie jest ono wymagane;
 8. Polityka prywatności
 9. Szczegółowe zasady Polityki prywatności zawarte są w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności”. 
 10. Dostawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze, które mogą znajdować się w Aplikacji, oraz za polityki dystrybutorów Aplikacji w szczególności firmy Google i Apple.
 11. Postanowienia końcowe
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 13. Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.artevitae.plw formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 14. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w samej Aplikacji. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien odstąpić od umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.

 

Pobierz aplikację


 
 
Pobierz aplikację