Polityka prywatności

Polityka prywatności aplikacji

„Arte Vitae – moc zaangażowanego działania”

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania”.
 2. Dane osobowe Użytkowników aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.
 3. Polityka prywatności określa zasady i warunki korzystania z aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” realizowanej w ramach projektu pt. „Efektywność treningu opartego na terapii akceptacji i zaangażowania w grupie osób starszych” będącego częścią badań do pracy doktorskiej. 
 4. Polityka prywatności reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Administratorem oraz Uczestnikiem projektu. 
 5. Uczestnik projektu zapozna się z treścią otrzymanej Polityki prywatności, a po jej akceptacji wypełni metryczkę (kryterium włączające: wiek powyżej 60 lat, brak uczestniczenia w różnych formach psychoterapii w ciągu minionego roku) oraz będzie miał możliwość wyrażenia świadomej zgody na udział w badaniu poprzez przycisk „Akceptuj”. Następnie wypełni kwestionariusze i przejdzie do programu treningowego. Na każdy dzień treningowy programu są przewidziane ćwiczenia do samodzielnego wykonania online  z wykorzystaniem aplikacji mobilnej (12 sesji po około 30-45 minut).  W programie zostanie zastosowana blokada uniemożliwiająca wcześniejsze wykonanie zadań z kolejnych dni trwania treningu (48h). Po zakończeniu treningu Uczestnik projektu zostanie przekierowany do wypełnienia kwestionariuszy po raz drugi. 
 6. Dane przechowywane będą w sposób anonimowy. Użytkownik uruchamiając aplikację otrzyma unikalny wirtualny klucz szyfrujący, służący do zapisywania danych przekazanych podczas użytkowania programu. Dane będą znajdować się na serwerze i będą przechowywane w sposób anonimowy pod alfanumerycznym unikatowym identyfikatorem zwanym UDID. Identyfikator powiązany będzie z użytkownikiem poprzez wirtualny klucz. Użytkownik w momencie, gdy pierwszy raz otworzy aplikacje otrzymuje klucz, który będzie służył do anonimowego przekazywania danych pochodzących z badania. Klucz ten zostanie zaprezentowany użytkownikowi na samym początku po akceptacji regulaminu badania. Użytkownik zostanie poinformowany, że klucz ten zostanie zapisany na urządzeniu i powinien być dodatkowo zarchiwizowany przez użytkownika, gdyż w wypadku usunięcia aplikacji lokalnie zapisany klucz również jest utracony. Klucz będzie pokazany jedynie raz i w postaci zaszyfrowanej zachowany na urządzeniu. Wszystkie dane przekazywane do bazy danych przez interfejs API będą podpisywane danym kluczem.
 7. Polityka prywatności w brzmieniu przekazanym Uczestnikowi projektu drogą elektroniczną staje się źródłem wzajemnych praw i obowiązków Administratora i Uczestnika projektu z chwilą pierwszego logowania Uczestnika projektu do przypisanemu mu konta w aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania”.
 8. Polityka prywatności reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Administratorem, a Uczestnikiem projektu w zakresie, w jakim Uczestnik projektu uzyskał dostęp do aplikacji Interaktywny „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” za pośrednictwem Administratora.
 • 2

Definicje

Przez użyte w niniejszej polityce prywatności pojęcia należy rozumieć:

 1. Administrator danych – Agnieszka Chojak, studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
 2. Aplikacja „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania”– zestaw ćwiczeń w ramach 12 modułów.
 3. Dane – dane wprowadzane przez Administratora na panelu administracyjnym aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” na podstawie zgody wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym do w/w projektu.
 4. Powierzenie i przetwarzanie danych – dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Administratorowi danych – nie zostaną przekazane innym podmiotom i zostaną wykorzystane anonimowo jedynie na użytek badań naukowych. 
 • 3

Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno własne Konto w aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania”.
 2. Treść aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” jest udostępniona wyłącznie w formie aplikacji mobilnej.
 3. Korzystanie z aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” jest bezpłatne.
 4. Konto Użytkownika jest dostępne po zakwalifikowaniu do projektu „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania”. 
 5. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania”.
 • 4

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), Administrator informuje, iż:
 2. dane osobowe podane przez Użytkownika aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” zostały powierzone do przetwarzania: Agnieszka Chojak, studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
 3. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji projektu naukowego w ramach aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” na podstawie umowy zawartej poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zaś dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celu wykonania treningu umiejętności psychologicznych za pomocą aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” posłużą jako dane do zbiorczych analiz w ramach badań naukowych.
 4. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń z tytułu podjętej współpracy, zaś dane osobowe Klienta do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie poprzez kontakt mailowy na adres: achojak@st.swps.edu.pl.
 6. każda z osób wymienionych w pkt. 1 ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku Użytkownika również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług w ramach aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” zatem konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia treningu „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania”.
 • 5

Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie elementy aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot majątkowych praw osób prawnych innych niż Administrator, w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie treści aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania”  – w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.
 • 6

Prawa Użytkownika

 1. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”(art. 17 RODO).
  Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
  4. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.

W wypadku wyrażenia chęci wycofania danych użytkownik może tego dokonać poprzez aplikację podając swój indywidualny, otrzymany przy pierwszym uruchomieniu, klucz. Klucz ten składać się będzie ze 128 znaków alfanumerycznych.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych(art. 18 RODO).
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 2. Prawo dostępu do danych(art. 15 RODO).
  Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania danych(art. 16 RODO).
  Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 8 Polityki Prywatności.
 4. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 6. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6 Polityki Prywatności.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Prawa autorskie. Wszelkie elementy aplikacji „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych osób trzecich w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie treści „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” – w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.
 2. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies Użytkownicy aplikacji mobilnej „Arte Vitae – moc zaangażowanego działania” mogą zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną: achojak@st.swps.edu.pl


Pobierz aplikację


 
 
Pobierz aplikację